Avís Legal

1. Avis legal

Identificació de l’operador de la plataforma: Ajuntament de Barcelona.

Adreça: Plaça Sant Jaume, 1. Barcelona 08002

Mes informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/avis-legal

 

2. Condicions d’us

A. Àmbit d’aplicació d’aquestes condicions d’ús.

Les condicions d’ús següents per a la participació en la plataforma FLOSSBCN vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web. En el moment de registrar-vos us sol·licitarà que accepteu aquestes condicions. L’Ajuntament de Barcelona es reserva la facultat de modificar les condicions presents per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, us aconsellem que visiteu aquesta pàgina de tant en tant. S’informarà a les persones usuàries de les modificacions quan n’afectin la privacitat i/o la seguretat.

B. Aspectes generals de la participació en la plataforma.

La plataforma FLOSSBCN és una xarxa social professional. Hi pot participar qualsevol professional del àmbit FLOSS a Barcelona i la seva regió. No es permet per ara el registre a estudiants, les dades facilitades han de ser dades professionals. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, la persona registrada declara que és major d’edat. La plataforma també permet la possibilitat d’obrir el registre a entitats, col·lectius, grups i/o organitzacions ciutadanes i actors rellevants de la ciutat. Les persones usuàries estan obligades a fer un ús de la plataforma diligent i d’acord amb aquest objectiu. Les persones usuari es comprometen a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe.

L’Ajuntament de Barcelona no és responsable de l’ús incorrecte de la plataforma que en facin les persones usuàries o dels continguts que aquestes hi aportin. Cada persona usuària és responsable d’utilitzar la plataforma correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.

 

Suspensió de l’usuari

L’Ajuntament de Barcelona es reserva també la potestat —sense cap avís previ— de suspendre temporalment les activitats d’un participant en la plataforma, desactivar-ne el compte de la manera que sigui, esborrar-ne el contingut, eliminar-ne el compte o enviar un avís, especialment, i sense limitar-s’hi, en els casos següents: si es produeix una infracció d’aquestes condicions d’ús de la plataforma de participació i si l’Ajuntament creu que l’activitat de la persona participant és perjudicial per als altres, per al lloc web o per a l’Ajuntament.

Responsabilitats

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas l’Ajuntament de Barcelona no serà responsable de l’ús indegut del lloc de la plataforma o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona física faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d’aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin. En cas que el contingut inclogui un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament de Barcelona no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/o perjudicis deguts a l’accés als continguts d’aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que hi pugui haver en aquest mateix enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants en el lloc web o en un tercer, l’Ajuntament de Barcelona queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa.

C. Condicions pel tractament dels continguts proporcionats pels usuaris.

Les condicions presents regulen els termes aplicables al contingut enviat pels usuaris d’aquesta plataforma mitjançant el formulari corresponent (en endavant, el “contingut”). El contingut no inclou aquelles dades de caràcter personal (expecte el nom públic de l'usuari) que són proporcionades a l'hora de realitzar el registre i la verificació, només inclou el contingut públic proporcionat per l'usuari (comentaris, esdeveniments, temes, propostes,...). Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut remès inicialment a la plataforma com a qualsevol contingut que s’enviï amb posterioritat o es manifesti a l’Ajuntament de Barcelona.

No-confidencialitat: Tot el contingut tramès per l’usuari a l’Ajuntament de Barcelona ha de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, l’Ajuntament de Barcelona tractarà el dit contingut com a informació no confidencial. 

Procediment: Tot contingut tramès per l’usuari serà publicat automàticament per la Plataforma. L’usuari és únic responsable d’aquest contingut. Tot això sense perjudici del que estableix l’apartat relatiu a “Drets de propietat intel·lectual i industrial”.

Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants a la plataforma declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada a les webs propietat de l’Ajuntament de Barcelona, així com a través d’altres mitjans que l’organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.

Propietat intel·lectual: Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual que l’usuari aporti a aquest web quedaran subjectes a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA 4.0).

Procediment d’avís i de retirada: Qualsevol persona, amb motius raonats, pot sol·licitar la retirada de continguts que incompleixin l’avís legal i les condicions d’ús presents. La persona moderadora de la plataforma processarà aquestes peticions i es reserva el dret de fer les comprovacions o les verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

Prohibicions. No és permès afegir cap contingut il·legal o no autoritzat al lloc web, com per exemple informació que tingui les característiques següents:

  • que sigui falsa o enganyosa;
  • que infringeixi qualsevol dret de l’Ajuntament o de qualsevol tercera part, com per exemple, el copyright, les marques registrades o altres drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets relacionats;
  • que atempti contra la intimitat d’un tercer, com publicar detalls personals dels participants, com el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic, fotografies o qualsevol altra informació de caràcter personal;
  • que contingui virus, troians, robots o altres programes que puguin perjudicar el lloc web o els sistemes de l’Ajuntament o bé el lloc web o el sistema de qualsevol tercera part, o bé que tinguin la intenció d’eludir les mesures tècniques dissenyades per al funcionament correcte de la plataforma;
  • que pretengui enviar correu brossa als usuaris o sobrecarregar el sistema; que tingui el caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d’atzar;
  • que no estigui conforme amb la decència pública; en conseqüència, el contingut no ha d’incitar a l’odi, discriminar, amenaçar, provocar, ni tenir un sentit o un caràcter sexual, violent, groller, ni ofensiu; que infringeixi una llei o una regulació aplicable.

L’Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de la qualitat, l’originalitat, l’autenticitat, la legalitat o la seguretat dels continguts que les persones usuàries aportin a la plataforma.

Això no obstant, l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret a eliminar de la plataforma les opinions, informacions, comentaris, propostes o arxius que contradiguin aquestes condicions d’ús, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l’objectiu fonamental de la plataforma.

D. Drets d'autor, reutilització de la informació i altres drets sobre el lloc web i els seus continguts.

L’Ajuntament de Barcelona fomenta l’ús de llicències obertes, la creació d’obres derivades i la reutilització i la modificació de les obres contingudes en aquest web, sempre que es reconegui l’autoria original i es mantingui la mateixa llicència sobre l’obra resultant. Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual difosos en aquest web queden subjectes, per defecte, a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA 4.0).

D’acord amb aquesta llicència, qualsevol persona (inclòs l’Ajuntament) podrà fer ús dels continguts protegits, tant per a fins comercials com no comercials, sempre i quan es reconegui l’autoria i es difongui l’obra resultant sota la mateixa llicència CC-BY-SA 4.0. Aquesta llicència s’aplicarà tant als continguts aportats per l’Ajuntament com als continguts aportats pels usuaris d’aquest web. L’Ajuntament de Barcelona permet la reutilització de totes les informacions i les dades difoses per mitjà d’aquest web, subjecte a les condicions següents: Heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han realitzat canvis. No podeu donar a entendre que l’Ajuntament patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació. L’Ajuntament de Barcelona respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre el contingut remesos pels usuaris, i no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació i/o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus titulars legítims o sense l’empara d’algun ús permès per la llei.